Ogłoszenie o wszczęciu procesu likwidacyjnego Fundacji

Podaje się do publicznej wiadomości, że na podstawie uchwały Fundatorów Fundacji Art2You z dnia 21.05.2019 r. w sprawie postawienia Fundacji Art2You w stan likwidacji i jej rozwiązania, wszczęta została likwidacja Fundacji Art2You z siedzibą przy ul. Inżynierskiej 88/5 w Gdyni.

Likwidatorem fundacji ustanowiony został: pan Krzysztof Szałek

Otwarcie likwidacji Fundacji wpisano do Krajowego Rejestru Sądowego na mocy postanowienia Sądu Rejonowego Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  z dnia 3.06.2019 r.

Wzywa się do składania ewentualnych roszczeń w stosunku do Fundacji w terminie miesiąca od daty publikacji niniejszego ogłoszenia na adres: ul. Jagiellońska 17A , 84-200 Kąpino.